تمرین کلاسی

دوشنبهسه‌شنبهچهارشنبهپنج‌شنبهجمعهشنبهیکشنبه
7:00 دوچرخه سواری 45 دقیقه ایروبیک 45 دقیقه بدنسازی آقایان 45 دقیقه کشتی 1 45 دقیقه بدنسازی بانوان 45 دقیقه بوکس 2 45 دقیقه بوکس 1 45 دقیقه
8:00 بوکس 2 45 دقیقه بدنسازی آقایان 45 دقیقه ایروبیک 45 دقیقه بدنسازی بانوان 45 دقیقه کشتی 1 45 دقیقه دوچرخه سواری 45 دقیقه
9:00 ایروبیک 1 45 دقیقه ایروبیک 45 دقیقه
10:00 ایروبیک 45 دقیقه بدنسازی بانوان 45 دقیقه ایروبیک 1 45 دقیقه ایروبیک 1 45 دقیقه
11:00 ایروبیک 1 45 دقیقه
12:00 ایروبیک 45 دقیقه ایروبیک 45 دقیقه
13:00 ایروبیک 45 دقیقه
14:00 بدنسازی بانوان 45 دقیقه ایروبیک 45 دقیقه ایروبیک 1 45 دقیقه کشتی 1 45 دقیقه